SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: /

Návštevný poriadok

Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Košiciach
o Návštevnom poriadku Národného parku Slovenský raj a jeho ochranného pásmaKrajský úrad životného prostredia v Košiciach podľa § 20 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po dohode s Krajským úradom v Prešove a Krajským úradom v Banskej Bystrici, po vyjadrení dotknutých obcí, po oboznámení sa s pripomienkami vlastníkov (správcov, nájomcov) dotknutých pozemkov a po prerokovaní so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky - Správou Národného parku Slovenský raj ustanovuje:

§ 1
Účel všeobecne záväznej vyhlášky


(1) Účelom všeobecne záväznej vyhlášky (ďalej len ,,vyhláška“) je úprava podrobností o povinnostiach návštevníkov Národného parku Slovenský raj a jeho ochranného pásma (ďalej len ,,národný park a jeho ochranné pásmo“) o rozsahu a spôsobe dopravy na jeho území a o kultúrno-výchovnom využívaní národného parku a jeho ochranného pásma.

(2) Územie národného parku a jeho ochranného pásma je vymedzené Nariadením vlády SSR č. 23/1988 Zb. z 18. 1. 1988 o zriadení Národného parku Slovenský raj v znení zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Mapa národného parku a jeho ochranného pásma je v prílohe č. 1.

(3) Územie
a) národného parku a jeho ochranného pásma je po obvode, osobitne na prístupových komunikáciách a turistických chodníkoch, vyznačené normalizovanými tabuľami so štátnym znakom;
b) národných prírodných rezervácií, prírodných rezervácií, národných prírodných pamiatok, prírodných pamiatok a chránených areálov nachádzajúcich sa na území národného parku a jeho ochranného pásma sú po obvode, osobitne na prístupových trasách, vyznačené normalizovanými tabuľami so štátnym znakom.

§ 2
Vymedzenie pojmov


a) návštevník národného parku a jeho ochranného pásma (ďalej len "návštevník“) – každá fyzická osoba nachádzajúca sa na území národného parku a ochranného pásma za účelom jeho kultúrno-výchovného využívania,
b) kultúrno-výchovné využívanie - všetky aktivity spojené s poznávaním prírody, športovými, turistickými, spoločenskými a kultúrnymi aktivitami, najmä turistika, cykloturistika, lyžovanie, skalolezectvo, ľadolezectvo, táborenie, člnkovanie, kúpanie, jazda na koni, vodenie psov,
c) verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie – každé podujatie, ktoré je organizované fyzickou, alebo právnickou osobou za účelom vykonávania akejkoľvek športovej, turistickej a spoločenskej aktivity, prístupné verejnosti bez ohľadu na predpokladaný počet návštevníkov,
d) turistický chodník – každý chodník, po ktorom nie je orgánom ochrany prírody a krajiny pohyb zakázaný, je evidovaný pod prideleným číslom v zozname chodníkov Klubu slovenských turistov a v teréne je vyznačený normalizovanou turistickou značkou červenej, modrej, zelenej alebo žltej farby,
e) cykloturistická trasa – každá trasa pre cykloturistiku, ktorá je povolená orgánom ochrany prírody a krajiny a pohyb po nej nie je orgánom ochrany prírody a krajiny zakázaný, je evidovaná pod prideleným číslom v zozname Slovenského cykloklubu a v teréne je vyznačená normalizovanou cykloturistickou značkou červenej, modrej, zelenej alebo žltej farby,
f) náučný chodník – vybraná, orgánom ochrany prírody a krajiny povolená časť turistického, alebo iného chodníka alebo cesty, vyznačená v teréne normalizovanou tvarovou značkou náučného chodníka, ktorá je v teréne vybavená informačnými tabuľami o prírodných alebo historických zaujímavostiach územia, prípadne sprievodcom vydaného tlačou,
g) miestny turistický chodník – každý chodník, po ktorom nie je orgánom ochrany prírody a krajiny pohyb zakázaný a v teréne je vyznačený normalizovanou miestnou turistickou značkou červenej, zelenej, žltej alebo modrej farby,
h) turistický okruh – každý chodník, po ktorom nie je orgánom ochrany prírody a krajiny pohyb zakázaný a v teréne je vyznačený normalizovanou okruhovou značkou červenej, modrej, zelenej alebo žltej farby,
i) vyhradený areál – vymedzené územie, hranice ktorého sú vymedzené v prílohách vyhlášky, kde je možné vykonávať určité aktivity, ktoré sú mimo tohto územia zakázané.

§ 3
Podmienky využívania územia národného parku a ochranného pásma


(1) Základné práva a povinnosti návštevníkov národného parku a ochranného pásma ustanovujú osobitné predpisy¹.

(2) Územie národného parku a jeho ochranného pásma je prístupné návštevníkom najmä za účelom poznávania prírody a výchove k jej ochrane.

(3) Návštevníci pri pohybe na území národného parku a jeho ochranného pásma sú povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodeniu neživých častí prírody, poškodeniu, alebo uhynutiu rastlín, živočíchov alebo poškodeniu a ničeniu ich životného prostredia vrátane jeho znečisťovania odpadkami, poškodeniu verejnoprospešných zariadení k sprístupňovaniu roklín, zariadení k poskytovaniu informácií a rušeniu pokoja a ticha².

(4) Na území národného parku sa môžu návštevníci pohybovať mimo zastavaných území obcí len po turistických a náučných chodníkoch uvedených v prílohe č. 2, ako i na miestach vyhradených pre pohyb návštevníkov mimo turistických a náučných chodníkov uvedených v mapových prílohách č. 4, 5, 6 a 7 tejto vyhlášky, a to len v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka. Časové obmedzenie neplatí pre zastavané územia obcí a vyhradené areály uvedené v prílohe č. 4 vyhlášky.

(5) Na území národného parku a jeho ochranného pásma sa nachádzajú vyznačené cyklotrasy uvedené v prílohe č. 2, po ktorých sa môžu návštevníci pohybovať v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka okrem štátnych ciest a miestnych komunikácií, kde je pohyb dovolený aj mimo tohto času.

(6) Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psa len na vôdzke.

(7) Na účely kultúrno výchovného využívania národného parku a jeho ochranného pásma sa vyhradzujú miesta na vykonávanie športových a rekreačných aktivít, ktorých zoznam a podmienky vykonávania aktivít je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky a hranice týchto vyhradených areálov sú v mapových prílohách č. 4, 5, 6 a 7 vyhlášky.


1 - Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe, zákon SNR č. 61/1977 Zb. o lesoch, Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

2 - Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.Zoznam miest na vykonávanie športových a rekreačných aktivít a podmienky ich využívania na území národného parku a jeho ochranného pásma


A.) Zjazdové lyžovanie a snowboarding:
Na území národného parku je dovolené len v týchto vyhradených lyžiarskych areáloch:
1.) Mlynky - Biele Vody
2.) Dedinky
3.) Dedinky – Dobšinská Maša
4.) Vernár
5.) Hrabušice - Zelená hora
6.) Dobšinská Ľadová Jaskyňa, časť Dolka

Na území ochranného pásma národného parku je realizované hlavne v týchto vyhradených lyžiarskych areáloch:
1.) Čingov – Ďurkovec
2.) Spišské Bystré
3.) Mlynky - Gugel

B) Bežecké lyžovanie:
Je v národnom parku a jeho ochrannom pásme realizované hlavne na vyznačených bežeckých tratiach:
1.) Mlynky - Biele Vody – Okrúhla jama – Havrania dolina – Mlynky
2.) Dobšinská Ľadová Jaskyňa

Na týchto tratiach je dovolený pohyb lyžiarov a vozidla na úpravu trate v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka.

V národnom parku je pohyb na lyžiach okrem vyznačených bežeckých tratí dovolený len po vyznačených turistických chodníkoch.

C) Skalolezectvo:
Na území národného parku je dovolené len vo vyhradenom priestore Tomášovského výhľadu v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka.

Priestor je vymedzený v mapovej prílohe č. 5 tejto vyhlášky.

D) Ľadolezectvo:
Lezenie po ľadopádoch v národnom parku je dovolené len v týchto vyhradených priestoroch v období od 1. decembra do 15. marca kalendárneho roka v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka

1.) Suchá Belá – hlavný tok
2.) Sokolia dolina – hlavný tok
3.) Kláštorská roklina – hlavný tok
4.) Letanovský mlyn

Priestor Letanovský mlyn je vymedzený v prílohe č. 4 tejto vyhlášky. Po turistickom chodníku sa môže lezec pohybovať len zdola nahor, po ľadopáde je dovolený pohyb lezca aj zhora nadol.

E) Člnkovanie (bezmotorové) a s elektromotorom:
V národnom parku je dovolené len na vodnej nádrži Palcmanská Maša okrem rýchlostných člnov.

Vyhliadkové jazdy na motorových člnoch na vodných nádržiach v národnom parku sú zakázané.

F) Stanovanie, táborenie a bivakovanie:
Je dovolené v národnom parku výhradne v areáloch kempingov:
1.) Podlesok
2.) Čingov – Ďurkovec
3.) Dedinky
a v zastavaných územiach obcí.

G) Zakladanie ohňa:
Je dovolené na vytvorených ohniskách zabezpečených proti voľnému šíreniu ohňa vo vyhradených lokalitách v národnom parku a jeho ochrannom pásme za dodržania príslušných právnych predpisov³.

Sú to vyhradené lokality:
a) areály kempingov Podlesok, Čingov – Ďurkovec, Dedinky
b) areály rekreačných stredísk: Čingov, Košiarny briežok, Podlesok, Dedinky, Dobšinská Maša, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Mlynky, Vernár
c) areály chát a chatových osád: Letanovský Mlyn, Kláštorisko, Konseif, Blajzloch, Hansjakubová, Stratenská Píla, Piesky, Novoveská Huta - Rybníky, Geravy
d) zastavané územia obcí

H) Vjazd a státie s motorovým vozidlom:
1.) V národnom parku a jeho ochrannom pásme je dovolený vjazd a státie s motorovým vozidlom po štátnych cestách a miestnych komunikáciách s výnimkou zóny so zakázaným státím Hrabušická Píla - Sokol
2.) Vo vyhradených areáloch Košiarny briežok, Čingov, Podlesok, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Dedinky, Dobšinská Maša, Mlynky a Novoveská Huta - Rybníky je vjazd dovolený aj po účelových komunikáciách. Hranice vyhradených areálov sú v mapových prílohách tejto vyhlášky
3.) V národnom parku a jeho ochrannom pásme je dovolený vjazd a státie aj motorovým vozidlám, ktoré sú označené prenosným povolením, ktoré je vydávané Správou NP Slovenský raj

I) Parkovanie:
Vyhradené a označené parkoviská: Čingov, Čingov – Ďurkovec, Podlesok, Hrabušická Píla - osada, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Dedinky – Hotel Priehrada, Dedinky – obec, Dobšinská Maša, Mlynky – Prostredný Hámor, Mlynky – Biele Vody, Košiarny briežok.

J) Používanie reprodukovanej hudby a reprodukovaného hovoreného slova mimo uzavretých stavieb.

V národnom parku a ochrannom pásme je dovolené používať reprodukovanú hudbu a reprodukované hovorené slovo mimo uzavretých stavieb nasledovne:

1.) Je dovolené
a) v zastavaných územiach obcí Dedinky, Dobšinská Maša, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Stratená, Vernár, Novoveská Huta, Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce, Hrabušice, Betlanovce, Hranovnica, Spišské Bystré, Smižanská Maša
b) na futbalovom ihrisku vo Vernári
c) na futbalovom ihrisku v Mlynkách

2. Je dovolené s podmienkami, že
- neprekročia najvyššiu prípustnú hladinu 50 dB4
- budú použité v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka
- budú použité vo vyhradených areáloch.

Sú to vyhradené areály:
a) rekreačné strediská Čingov, Podlesok, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Dedinky, Dobšinská Maša, Mlynky, Košiarny briežok, Čingov, Novoveská Huta – Rybníky.
b) údolné stanice lyžiarskych vlekov: Mlynky- Biele Vody, Dedinky, Dedinky – Dobšinská Maša, Vernár, Zelená hora, Mlynky, Spišské Bystré, Čingov - Ďurkovec.

3. Mimo zastavaných území obcí a vyhradených areálov je v národnom parku a ochrannom pásme používanie hlukových efektov, reprodukovanej hudby a reprodukovaného hovorového slova zakázané.

K) Používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroja a laserového zariadenia.

V národnom parku je používanie takýchto zariadení zakázané. V ochrannom pásme môže ich použitie povoliť príslušný orgán ochrany prírody.


3 - Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z z. o ochrane prírody a krajiny, zákon SNR č.61/1977 Zb. o lesoch, Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.
4 - Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.

L) Špecifické podmienky využívania turistických chodníkov v národnom parku a jeho ochrannom pásme:
1.) Vo vyhradených rekreačných areáloch na území národného parku a v zastavaných územiach obcí v národnom parku je dovolený pohyb aj mimo vyznačených turistických chodníkov bez časového obmedzenia. Sú to vyhradené areály: Košiarny briežok, Čingov, Letanovský Mlyn, Podlesok, Kláštorisko, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Stratenská Píla, Dedinky, Dobšinská Maša, Hrabušická Píla, Veľká Biela Voda, Mlynky - Biele Vody.

Hranice vyhradených areálov pre možný pohyb návštevníkov mimo vyznačených turistických chodníkov sú v mapových prílohách tejto vyhlášky.

2.) V sprístupnených roklinách vybavených technickými sprístupňovacími zariadeniami je dovolený pohyb len zdola nahor.

3.) Sprístupnené r me.enky využívania turistických chodníkov v národnom životného prostokliny v národnom parku môžu byť v prípade ich zaplavenia prívalovými vodami, pri iných živelných pohromách , pri ohrození ekosystémov, pri poškodení technických zariadení alebo nadmernej návštevnosti dočasne uzavreté. O dočasnom uzavretí rokliny budú návštevníci upozornení informačnou tabuľou na jej vstupe .

4.) V sprístupnených roklinách je dovolený pohyb pri zamrznutí aj po dne rokliny.

5.) Po zamrznutom toku Hornádu je pohyb dovolený. O schodnosti Prielomu Hornádu informuje tabuľa Horskej záchrannej služby na vstupných miestach v Hrdle Hornádu a Čingove.

M) Zber lesných plodov a rastlín
V národnom parku je dovolený zber lesných plodov a rastlín, okrem chránených druhov uvedených v prílohe č. 5 vykonávacej vyhlášky MŽP SR5, na miestach vyhradených areálov vymedzených v prílohe č. 4 a na vyznačených turistických a náučných chodníkoch uvedených v prílohe č. 2.


5 - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o ochrane prírody a krajiny.


Uzávera lokalít

Momentálne sú všetky turistické trasy a chodníky
ako aj všetky rokliny prechodné!

Aktuálny stav k 27. 9. 2023    www.hzs.sk
SYSTÉMOVÉ SPRÁVY      [ zobraziť všetky ]
Panoramatické vyhliadky
Pozrite si panoramatické vyhliadky z vybraných lokalít Slovenského raja.

[ zobraziť ]


27. 9. 2023
Všetko najlepšie k meninám Cyprián

WALLPAPER NA TENTO MESIAC
viac wallpaperov >>  
PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2023 Všetky práva vyhradené!