SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Všeobecné informácie/

Ochrana prírody

<>Jednou z hlavných úloh ochrany prírody je prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života v Slovenskom raji, utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.

Najúčinnejšiu a najkomplexnejšiu formu ochrany prírody predstavuje územná ochrana, ktorá zabezpečuje ochranu nielen jednotlivých druhov či skupín, ale tiež ich biotopov.

Zákon vymedzuje päť stupňov ochrany, pričom najprísnejší je piaty stupeň. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom zväčšuje.

Na území NP Slovenský raj bolo vyhlásených 26 zvlášť chránených území, z toho 11 ako národné prírodné rezervácie, 9 ako prírodné rezervácie, 2 národné prírodné pamiatky, 3 prírodné pamiatky a jeden chránený areál.

<>Národný park (NP) – rozsiahlejšie územie, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou, alebo v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. V NP platí tretí stupeň ochrany a návštevný poriadok.

Chránená krajinná oblasť (CHKO) – rozsiahlejšie územie s rozptýlenými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny, alebo so špecifickými formami historického osídlenia. Na území CHKO platí druhý stupeň ochrany.

<>Prírodná rezervácia (PR): lokalita, ktorá predstavuje pôvodné, alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho významu, alebo biotopy národného významu, biotopy druhov európskeho významu, alebo biotopy druhov národného významu. Prírodnú rezerváciu, spravidla predstavujúcu nadregionálne biocentrum ako súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, môže Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásiť za národnú prírodnú rezerváciu (NPR). Na území PR a NPR platí 4 alebo 5 stupeň ochrany.

<>Prírodná pamiatka (PP): bodové, líniové alebo iné maloplošné ekosystémy, ich zložky alebo prvky, ktoré majú vedecký, kultúrny, ekologický, estetický alebo krajinotvorný význam. Jedinečnú prírodnú pamiatku, ktorá predstavuje súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, môže Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásiť za národnú prírodnú pamiatku (NPP). Na území PP a NPP platí 4 alebo 5 stupeň ochrany.

Chránený areál (CHA): lokalita, na ktorej sú biotopy európskeho významu, alebo biotopy národného významu, alebo ktorá je biotopom druhu európskeho významu alebo národného významu, a kde priaznivý stav týchto biotopov záleží na obhospodarovaní človekom. Na území CHA platí 3, 4 alebo 5 stupeň ochrany.
všeobecné informácie

Fauna
Flóra
Horopis, geologická stavba, geomorfologické pomery
Podnebie
Vodopis
Ľudová kultúra
Umelecko-historické a historické pamiatky
Z histórie
Ochrana prírody

Stupne ochrany
Návštevný poriadok

PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2023 Všetky práva vyhradené!